ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญพี่น้อง ENT ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้จะจัดในรูปแบบ Hybrid ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และรับฟังที่สถานที่จัดประชุม โดยสถานที่จัดประชุม onsite ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร และยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม (Pre-congress workshop) อีกหนึ่งวัน ซึ่งจัดในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในรูปแบบทั้ง onsite และ online ได้เช่นกัน เนื้อหาของการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีความทันสมัยและสอดคล้องเข้ากับสถานการณ์ทางด้านสุขภาพที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยบุคลากรวิชาชีพทางโสต ศอ นาสิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแพทย์ พยาบาล นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้จะเน้นใน Theme ของ ๓ เรื่องใหญ่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา จะช่วยกันอภิปรายให้เกิดองค์ความรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง โดย ๓ themes ดังกล่าว คือ

 • Canabis
 • Toward Ageing society
 • Long COVID

นอกจากนั้น ยังมีการจัดเสวนายุทธศาสตร์ในการสร้างศักยภาพของประเทศ ในหัวข้อ “ผลกระทบทางการแพทย์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่ Aesthetic Medical Hub” โดยราชวิทยาลัยฯได้เชิญองค์ปาถกที่เป็นผู้บริหารระดับชาติและจากราชวิทยาลัยอื่น ๆ มาร่วมเสวนา

ส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมใหญ่ (Pre-congress workshop) ในครั้งนี้เป็นเรื่อง “ทางหายใจอุดกั้นในผู้ป่วยเด็ก (Pediatric upper airway obstruction)” โดยผู้ประสงค์ลงทะเบียนแบบ Hand-on จะมีโอกาสได้ฝึกทักษะในสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง (SIMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งสามารถรับได้ในจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม onsite ได้ ก็ยังสามารถรับฟังรับชมผ่านทางระบบ online ได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ จากวิทยากรที่มากความรู้และความสามารถ และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ของพวกเราได้เป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ประธานวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

Countdown to RCOT Live 2/2022

5-7 October 2022

Poster Poster

Program

Last update 7 October 2022
Program Program Program Program Program Program

Symposium

Registration
โปรดทำความเข้าใจ เพื่อสิทธิในการลงทะเบียนของท่าน
 1. ประเภทการลงทะเบียนแบบ Online มีจำกัด user ซึ่งจะให้สิทธิแบบ first come first serve เท่านั้น
 2. ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียนที่หน้างงานได้ และกรุณาตรวจ e-mail ของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว โดยท่านจะได้รับ e-mail อัตโนมัติจากระบบ แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
 3. ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียนทาง e-mail ก่อนการประชุมเกิดขึ้น ดังนี้
  3.1 ท่านที่เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบ Onsite จะได้รับเอกสารแจ้งรหัส ก่อนงาน ภายใน 7 วันทำการ (ไม่มี link เข้าร่วมประชุม Online) นำเอกสาร/รหัส มาแจ้งที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน เพื่อรับป้ายชื่อ โดยท่านสามารถทำการ Self-check in มาก่อนได้ ซึ่งระบบจะเปิดให้ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 1 วันก่อนงาน
  3.2 ท่านที่เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบ Online จะได้รับ link เข้าชม ก่อนงาน ภายใน 1-2 วันทำการ
  3.3 ท่านที่เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบ Onsite และ Online ในทั้ง 2 ช่องทาง จะได้รับเอกสารแจ้ง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และ 3.2
 4. ในการประชุมครั้งนี้ท่านจะได้รับคะแนน CME เมื่อท่านเข้าร่วมประชุมจากช่องทาง Onsite/Online เท่านั้น

  ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

ผู้ลงทะเบียนเข้าฟังแบบ Online กรุณาใช้ link ที่ได้ส่งทาง Email เพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบ Onsite กรุณาติดต่อรับป้ายชื่อที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน (ไม่มี Link ร่วมประชุม Online)

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel (+66) 81-701-8345 e-mail rcot.live@gmail.com

คณะอนุกรรมการจัดงานการจัดประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาวิน เกษกุล    ประธานอนุกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวิชา แก้วศิริ    อนุกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ    อนุกรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ จันทรพัฒนา    อนุกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กฤษฎา โกวิทวิบูล    อนุกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เจษฎา กาญจนอัมพร    อนุกรรมการ
๗. อาจารย์นายแพทย์ สาธิต ก้านทอง    อนุกรรมการ
๘. อาจารย์นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้ม      อนุกรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วรรณนิภา วัฒโนภาส    อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวงามรัตน์ ตรีรัสสพานิช    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

https://www.rcot.com/

Secretariate Office:

Mind MAP Organizer Co., Ltd.
39 Tiwanon 24, Tiwanon Rd., Muang Nonthaburi 11000, Thailand
Phone: (+66) 81-701-8345
E-mail: rcot.live@gmail.com